รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ติดต่อสอบถาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ATP30

เวลาและสถานที่ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563(“การประชุมฯ”)ของ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสโมสรโครงการชีวาวัลย์ปิ่นเกล้า-สาทร เลขที่ 188 ถนนพุทธมณฑลสาย1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มี “นายชาติชาย พานิชชีวะ” ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมีนางสาวแพรววรรณ อ่อนประไพ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินกำรประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำหนดมาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) ตามมาตรการการป้องกันของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี

เรียนรู้เพิ่มเติม

Time and Venue: The Annual General Meeting of Shareholders was held on April 1, 2020at 10.00 hours venue the clubhouse of Cheewawan Pinklao-Sathorn, 188 Phutthamonthon Sai 1 Road, Bang Ramat, Taling Chan, Bangkok 10170. Mr. Chartchai Panichewa was the Chairman of the meeting (“Chairman”) and Ms. Praewwan Onprapai was the moderator of the meeting (“moderator”) The moderator has announced that the COVID-19 prevention policy with adhered of Department of Disease Control, Ministry of Public Health as follow…

Learn more