FINANCIAL STATEMENTS / งบการเงิน

ติดต่อสอบถาม

โปร่งใส มั่นใจ ATP30

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

ATP30 PUBLIC COMPANY LIMITED.

งบการเงิน 2563Fiancial Statement 2020

Download งบการเงินรายปี 2563
Download Financial Statement YEALY 2020
Download Financial Statement Quarter 3/2020
Download Financial Statement Quarter 2/2020
Download Financial Statement Quarter 1/2020

งบการเงิน 2562Fiancial Statement 2019

Download งบการเงินรายปี 2562
Download Financial Statement Yealy 2019
Download Financial Statement Quarter 3/2019
Download Financial Statement Quarter 2/2019
Download Financial Statement Quarter 1/2019

งบการเงิน 2561Fiancial Statement 2018

Download งบการเงินรายปี 2561
Download Financial Statement Yealy 2018
Download Financial Statement Quarter 3/2018
Download Financial Statement Quarter 2/2018
Download Financial Statement Quarter 1/2018